Alkalmazási területek - Tejfalussi András weboldala

Tejfalussy András weboldala
tejfalussy.com
Tartalomhoz ugrás
Alkalmazási területek

1. Vezetői, irányítói szféra

1.1 Megadott főtémában a vezető a gép útján kikérdezteti a beosztottjait és tájékozódik a helyzetről és a teendőkről.

1.2 Megadott főtémában a vezetõ külső szakértők ismereti körében tájékozódik és a gép javaslatokat tesz részére a döntései megkönnyítésére.

1.3 A vezető különböző témákban tájékozódik a beosztottjai tudásáról, alkotó készségéről, megbízhatóságáról, a felelősségek optimális meghatározásához.

1.4 A vezető ellenőrzi, hogy egy bonyolultabb feladat megoldásánál kik azok a résztvevők, akik alkalmasak valamely részletkérdés önálló megoldására.

1.5 A vezető a saját elméleteit, szervezési elképzeléseit ellenőrzi és korrigálja a gép segítségével.

1.6 A vezetőt az általa a gépbe diktált és ott kiértékelt anyag hosszabb vagy rövidebb ideig helyettesiti, abból a beosztottak kinézhetik a vezető legjobb tudását reprezentáló eseti döntéseket.

1.7 A vezető tervcélokat egyeztet a gép segítségével a terv megvalósitást meghatározó tényezőkkel. Ennek alapján egy optimalizált végrehajtási utasítást dolgoztat ki a gép segítségével.

1.8 A vezető helyzetfelméréseket végez az üzemben, ill. az általa irányított területen, az ott dolgozók véleményének az objektív lemérésével és ennek alapján optimalizált tervet dolgoztat ki a géppel a szükséges javításokra, fejlesztésekre, átszervezésekre stb.

1.9 A vezető személyzeti jellegü kérdéseket tanácskozik meg a géppel, amely elősegíti a helyes döntés kialakítását és a megfelelő intézkedési tervet is kidolgozza részére.

1.10 A vezető tanulmányútjai tapasztalatait a gép segítségével a beosztottak részére ill. a párhuzamos, vele együttműködő szférák számára tanulmányban foglalja össze, konkrét javaslatokkal a tanulmányút tapasztalatainak a cég érdekében való jobb hasznosítására.

1.11 A vezető a vezetési tapasztalatait és egyéb pl. tudományos ill. politikai ismereteit a gép segítségével rendezi, megszűrve azokat a hibás ill. elfogultságból adódó elemektől, relációktól.

1.12 A vezető folyamat- és rendszer-analíziseket végez a gép segítségével és ennek alapján alkotó gondolatokat fogalmaztat meg a géppel a maga számára, programja céljára.


2. Beruházási döntés előkészítés

2.1 Az adott beruházáshoz értő szakemberek kiválasztása és szakmai alkalmasságuknak ellenőrzése, szaktudásuknak a legjobb hasznosítása.

2.2 Szakemberek szaktudás szerinti optimális elosztása a beruházás egyes résztémáknál:
    • rendszer tervezés
    • piaci lehetőségek feltárása
    • kiviteli tervek konkrétizálása
    • hiba-ok feltárás, hiba javítási javaslatok kidolgozása
    • ellenőrzési adatok rendszerezése és ennek alapján a karbantartási munkák programjának a géppel kidolgozása

2.3 Az alkalmazott szakértők egyéni teljesítményeinek a gép rendelkezésre bocsátásával való fokozása.

2.4 A beruházás egyes megvalósult részfolyamatainak folyamatos ellenőriztetése a gép segítségével és a szükséges korrekciók kidolgozása, a további munkák megfelelő módosítására.

2.5 Felmerült akadályok elemzése és az elhárítási lehetőségek vizsgálata alapján optimalizált elhárítási terv kidolgoztatása, a legjobb szakértők leghatékonyabb bevonásával.

2.6 Beruházási célok és alternatívák folyamatos optimalizálása a követelmény módosulások ill. a környezeti változások /pl. piaci árváltozások/ optimális kompenzálására.

2.7 Optimális készletezés tervezés és a terv karbantartása.

2.8 Tervezésnél a lehetőségek és a keretek optimalizálása a gép segítségével.

2.9 Anyag felhasználásoknál a szállítások és raktározások folyamatos optimalizálása, a piaci beszerzési lehetőségek követésével.

2.10 Gazdasági célok és az elérési lehetőségek szakértőkkel való folyamatos figyelemmel kisérése a beruházás folyamatában és a szükséges célmódosítások ill. kivitelezési változtatások menetének kidolgozása a géppel.

2.11 Hiba- és hiány analízis, szakértői megállapítások megbízhatóságának biztosításával.

2.12 A beruházással kapcsolatos vélemény nyilvánitások objektivitásának ellenőrzése.


3. Tervezés

3.1 A főfeladat részfeladatokra bontásának a körülmények és adottságok figyelembe vételével való korrekt vizsgálata és optimális program kidolgozása, a résztvevõk véleményének objektív kiértékelésével.

3.2 Részfeladatok megoldási menetének optimalizálása az összes lehetõség objektív elemzésével.

3.3 Folyamatos tervezésnél a technológiai alternatívák szakértõkkel való vizsgálata és a szakértõk legmegalapozottabb döntésének a géppel való szimulálása.

3.4 Valamely akadály vagy hiba elhárítási módozatainak objektív elemzése a konstrukció módosítási alternatívák teljes körü áttekintése alapján, a legjobb megoldás meghatározására.

3.5 Alternatív megoldások elõnyeinek és az elérésük konkrét módjának a teljeskörü bevizsgálása és a megoldások programjának és szóbajöhetõ változatainak a géppel kidolgoztatása.

3.6 Tervtanulmányok és jelentések elkészíttetése a géppel.

3.7 Ok- és okozati összefüggések tisztázása, bonyolult sokváltozós rendszerekben, pl. a tervezett folyamat és az abban termékként szereplõ anyagok tulajdonságai közötti okozati kapcsolatok szakértõk véleményének figyelembevételével való teljeskörü tisztázása.

3.8 Legalkalmasabb anyagok- és eszközök, ill. technológiák megválasztása, sokrétû, komplex követelmények kielégítéséhez.

3.9 Technológiai kisérletek változóinak tisztázása irodalmi és tapasztalati adatok teljeskörü ellenõrzése és rendezése útján, a gép segítségével.

3.10 Logikai analizis sok tényezõs bonyolult témák összefüggés rendszerében, adott céloknak megfelelõ megoldások kiválasztására.

3.11 Vélemény egyeztetés bonyolult kérdésekben, pl. vélemény eltérések kimutatása és az azonos vélemény elemek kiválasztása alapján, közös megoldás elõsegítése.

3.12 Konstrukciós és kivitelezési ill. javítási feladatoknál a mit-mivel-kivel-hogyan kérdések gyors és megbízható meghatározása.


4. Kivitelezés

4.1 A kivitelezésben résztvevõk között a munkák optimális elosztása a résztvevõk képességeinek maximális hasznosítására.

4.2 Kivitelezési akcióprogramok kidolgozása az összes körülmény és lehetõség figyelembevételével.

4.3 Szakember felvételnél az alkalmassági kör eldöntése.

4.4 Munkamenet ellenõrzés és a hibák, hiányosságok objektív kiszûrése, program kidolgozás azok megszüntetésére.

4.5 A kivitelezésnél felmerült kérdések tisztázása és szakértõk megválasztása az egyes kérdések, kérdéscsoportok megoldására. A
szakértõket a gép kikérdezi és a javaslatokat automatikusan elkészíti.

4.6 Optimális eszközhasználat biztosítása folyamatos állapot- és célmeghatározási elemzések elvégzése alapján, a gép segítségével. Ezúton a gépek jobb kihasználása és a munkák elvégzésének könnyítése a gépeket használók részére.

4.7 A kivitelezésnél felmerülõ bármely ellentmondó nézet vagy vélemény objektív ütköztetése a gép segítségével és ennek alapján a megoldásra a gép korrekt javaslatot dolgoz ki, a tisztázott ellentét okok és a vezetõ részére adott lehetõségek egyeztetésével.

4.8 A terv- és a kivitelezésközben felmerült konkrét eltérések okainak gyors és alapos elemzése és a felelõsségek tisztázása.

4.9 Esetleges balesetek körülményeinek gyors és objektív tisztázása és a baleset-elhárítás javítási módjának meghatározása.

4.10 Elakadás estén a továbbhaladási lehetõségek gyors tisztázása és a szükséges korrekciók programjának a géppel való kidolgoztatása.

4.11 Mérési adatok szakértõkkel való elemzése és a véleményekbõl a tényszerû összefüggések kiválasztása,a mindent figyelembe vevõ gép segítségével.

4.12 Kivitelezett objektumok fenntartásával kapcsolatosan jelentkezett észrevételek gyûjtése és a további konstrukcióknál ezeken alapuló korrekciók meghatározása, erre a géppel átfogó akcióprogram kiszittetése.


5. Kereskedelem

5.1 Árukészletek optimális szétosztása a piaci információk ”up to date” figyelembe vételével.

5.2 Piaci jelzések optimális figyelembe vétele, a termék és technológia fejlesztéseknél.

5.3 A piacok összehasonlító értékelése a forgalom és haszon alapján és a piaci eredményt fokozó programok kidolgoztatáása a gép által foglalkoztatott szakértõk közremûködésével.

5.4 A mennyiségi és minõségi igények összehangolása, adott áruválasztéknál.

5.5 Optimális piackutatási és igényterjesztési tervek elkészítése a külföldi kirendeltségek adatainak up to date figyelembe vételével.

5.6 Tender alternatívák kidolgozása a gyártói kapacítások és a gyártási kooperációk összes lehetséges kombinációjának a legkörültekintõbb elemzésével.

5.7 Gyártmány módosítások optimalizálása a piaci visszajelzések alapján.

5.8 Kereskedelmi tárgyalások anyagának a feldolgozása intézkedési tervekké, a gép segítségével.

5.9 Piaconkénti limitárak optimalizálása a piacokat ismerõ szakértõk információinak optimális feldolgozása alapján.

5.10 Kereskedelmi részlegek szakértõinek kiválasztása és véleményeik automatikus kikérdezése és egyeztetése.

5.11 Vezetõi elképzelések figyelembe vétele a piaci orientációknál, a vezetõ adatainak az objektív elemzése és beépítése útján.

5.12 A piacon dolgozók szakmai hozzáértésének és naprakész informáltságának, valamint alkalmazkodó készségének a rendszeres ellenõrzése.


6. Tudományos kutatás

6.1 Irodalom adatainak elemzése és a megbízható információk kiszûrése a gép segítségével.

6.2 Teoriák alkalmasságának a tapasztalatokkkal szembesítése és az ellentmondások kiszûrése.

6.3 A tudósok, hozzáértõ szákemberek véleményének vitamentes kikérése és azokból a tényszerû és biztos támpontként használható összefüggések automatikus szintetizálása a gép segítségével.

6.4 A tudományos vélemény mondók véleményébõl azoknak a részleteknek a kiemelése, amelyek tényleges tényszerû ill. valós adatokon alapulóak, és amelyek -pl. egy szavazásnál- figyelembe vehetõk. A zavaros, nem kellõen tényszerû állítások elkülönítése, további szakértõk elé bocsátása.

6.5 Tudományos kisérleteknél a célok tisztázása a körülmények teljeskörü figyelembe vételével.

6.6 A soktényezõs vizsgálatok feltételrendszerének /tényezõinek., a probléma elemzése alapján való konkrét meghatározása.

6.7 ANTIRANDOM soktényezõs ipari, mezõgazdasági és gazdaságossági ill. egyéb mérések adatainak a szöveges kiértékelése.

6.8 Konferencia anyagok rendezése és logikus összefüggés-rendszerré rangsorolása, a bizonytalanságok kiszûrésével, a biztos tények kiemelésével.

6.9 Az adott kutatási területen a szakismeretek mértékének és megbízhatóságának a követelményekhez igazítása, ismételt önellenõrzések és önkorrekciók alapján, melyhez a gép konkrét javaslatokat nyújt az ismételt kikérdezések adatai elemzése alapján.

6.10 Kutatók közötti eltérõ nézetek ütköztetése és az alaposabb vélemények kiválasztása, probléma-körönkénti rendezése, ílymódon az együttmûködési esélyek javítása.

6.11 Bonyolult, egyébként teljesen áttekinthetetlen összefüggésrendszereknél az elemzések elvégzése és célorientált probléma megoldások megkeresése ennek alapján.

6.12 Külföldi konferenciák, szakmai utak élmény- tapasztalati anyagának kikérdezése és adott célra való optimális rendezése /tanulmány, munkaprogram, jelentés, stb./


7. Orvoslás

7.1 Pszichoanalizis. A problémák tényeinek és szubjektív motívumainak a rendszerezése és rangszorolása, a tényleges helyzet ill. megoldás ezúton beláttatása a kikérdezettel.

7.2 Öndiagnosztizálás. A tünetek és az egészséges állapothoz tartozó követelmények szembesítése. A tényleges ok-okozati kapcsolatok feltárása.

7.3 Orvosok ismeretanyagának a periódikus ellenőrzése /pl. gyógyszer és tünet ismeret, műtéti technikai megoldás ismeret stb./ ennek alapján alkalmassági besorolás.

7.4 Orvosi beavatkozások és azok következményeinek objektív elemzése, a kezelési folyamat elemeinek és a betegség lefolyásával kapcsolatos észleléseknek a teljeskörü elemzése alapján. A gép automatikusan feltárja a javítani valókat, ill. a beavatkozások és utána türténtek közötti tényleges ill. vélt összefüggéseket el tudja különíteni, tudja rangsorolni /ezen belül/.

7.5 Orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos konzultációk adatainak gyors és objektív elemzése és a célravezetõ akció program automatikus kidolgozása a géppel.

7.6 Gyógyszerek adagolásának és kombinálódásának a történtekkel /azok mért vagy szubjektíve minõsített elemeivel/ való elemzése és az összefüggések tisztázása, javaslatok meghatározása ennek alapján a gép segítségével.

7.7 Balesetekkel kapcsolatos körülmények gyors és körültekintő kikérdezése a géppel és ennek alapján a tényhelyzetnek legmegfelelőbb megoldás megalapozása /pl. mérgezési körülmények, vagy baleseti helyszíni szemle adatainak a tisztázása, életmentő lehet/.

7.8 Életmód és hatásai elemzése különböző egyéneknél. A gép kikérdezi őket és a válaszokból meghatározza tényleges ok-okozati összefüggésként a kapcsolatokat.

7.9 Gyermekek képességeinek tisztázása és ennek alapján -ha szükséges- a legalkalmasabb gyógymód megválasztása /pl. siketek tanítása/ a gyermek állapota és addigi fejlődése alapján.

7.10 Öntréning az agysérültek részére, melyben maguk elemezhetik állapotukat, korrigálhatják esetleges téves kombinációikat, lemérhetik javulásukat.

7.11 Orvosi kutatások követelményrendszerének az ellenőrzése, az eddigi eredmények széleskörű elemzésével és a saját elképzelések ezek alapján való objektív megszűrésével. A támpontul használható adatok kiszűrése, a kétségeket ébresztő adatok elkülönítése. Az elképzelések és a tényleges kivitelezések programmá szervezése a gép nagykapacítású logikája segítségével.

7.12 Konferenciák, tanulmányutak, konzultációk és tanulmányok anyagának feldolgozása és adott célprogramoknak megfeleltetése.


8. Oktatás

8.1 Tanulók adott tárgyköri ismereteinek és azok adaptálási készségének a gép útján való objektív elemzése, a tanuló tudásának és tudás-hasznosító kéépességének a minősítése, /felhívom a figyelmet arra, hogy utóbbit egyébként az eddigi teszt programokkal nem lehetett mérni/.

8.2 Oktatási tervek megfelelőségének ellenőrzése a gyakorlati pedagógusok véleményének az objektív értékelése alapján, és ennek figyelembe vételével a szükséges korrekciók optimalizálása a gép segítségével.

8.3 Tanulók elképzeléseinek a reális lehetőségek kereteivel összeegyeztetésére, a tanulók részére a gép lehetőségeinek a konkrét rendelkezésre bocsátásával az alkotó készség inspirálása, fokozása.

8.4 Tanulók részére a kisegítő és egyben az oktatás céljainak leginkább megfelelő programok megszervezése.

8.5 Diákköri foglalkozásokon a speciális ismeretanyagok, a leginkább hasznos tevékenységek megszervezése a résztvevők rendelkezésére bocsátott gép segítségével /pl. diákköri kutatásoknál a gép segít az ismeretanyag tisztázásában és adaptálásában, rendszerbe szervezésében stb./.

8.6 Logikai összefüggések szintetizálása a gép segítségével, bonyolult helyzetek kielemzéséből.

8.7 Történelmi folyamatok és napi politikai események közötti analógiák és összefüggések megtalálása, a gép segítségével végzett teljeskörü elemzések útján.

8.8 Fizikai, biológiai, stb. törvények érvényesülésének elemzése a gyakorlati folyamatoknál, ezekből további következtetések szintetizálása a gép segítségével.

8.9 A fiatalok pszichológiai jellegű problémáinak megoldásában segítséget nyújt a gép, amellyel a problémákat megfelelően el tudják helyezni életükben, a környezetük és a lehetőségek ill. korlátozások objektív kapcsolatrendszerében. A gép segítségével a maguk részére megoldási programokat készíthetnek.

8.10 Önkontroll. A tanárok és fiatalok ismételten elemezhetik a helyzetüket, a megoldandó feladatokat és elkülöníthetik a szubjektív elemeket, azok megértésével helyesbíthetik a viselkedésüket.

8.11 Új feladatok beleillesztése a meglévő keretek közé.

8.12 Szervezések, program készítések valamennyi érdekelt véleményének az egyeztetésével, összehangolásával, az alkotó gondolatok előtérbe állításával.


9. Egyéb alkalmazási területek /címszavakkal/

9.1 Jogi alkalmazások /pl. tanúvallomásokból a tényszerű összefüggések és a szubjektív elemek meghatározása és rangsorolása stb./

9.2 Társadalmi szervezetek vélemény kialakítása, a szakértők és nem szakértők véleményének az egyeztetésével és a ”homályok” eloszlatásával.

9.3 Társadalmi szervezetek akcióprogramjai megalapozottságának a tényleges feltételrendszer elemeivel a teljeskörű egyeztetés alapján való ellenőrzése és optimális korrekciók meghatározása.

9.4 Önvédelem. Bonyolult helyzetekben az optimális kibontakozási stratégia kidolgozása a helyzet teljeskörű objektív /a szubjektív elemektől megszabadított/ elemzése útján.
Létvédelmi honlap
Nem hinni, hanem mérni kell!
Vissza a tartalomhoz